بایگانی برچسب ها: شوشتر

پل شوشتر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پل شوشتر نام فعلی مکان جغرافیایی :  پل شوشتر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شادروان شوشتر شرح مکان جغرافیایی: پل شوشتر این پل به امر شاپور اول ساسانی توسط اسیران رومی که وی در آغاز پادشاهی خود از روم به ایران آورده بود بر روی رود کارون […]