بایگانی برچسب ها: شورستان

شورستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه وسعی شامل یمن و عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام با چنین املایی ظاهراً ممکن است صورت دیگری از سورستان یعنی منطقه عراق و سواد باشد که شامل قلب ایران زمین میان دو رود دجله […]

سوتان بغداد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سوتان بغداد نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سوتان ضبط یکی از نسخه های خطی خالقی به جای شورستان در بیت زیر از پادشاهی یزدگرد بزه گر بوده که خالقی آن را در فهرست «نام جای ها» آورده است […]