بایگانی برچسب ها: شهر های اردشیر

برکه اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برکه اردشیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: برکه اردشیر یکی از شش شهری بوده که اردشیر بابکان ساخته و تنها یکبار در شاهنامه از آن نام برده شده است. فردوسی این توصیف را درباره اش آورده است […]