بایگانی برچسب ها: شهر دوشنبه

سومان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سومان نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کنار شهر دوشنبه تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام که مسکو به جای ختلان مذکور آمده اگر اصالتی داشته باشد در اصل شومان بوده است. در یکی از بیت های پادشاهی نوشین روان چنین آمده […]