بایگانی برچسب ها: شهر ختلان

شهر ختلان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شهر ختلان نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور تاجیکستان کولاب کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شهر ختلان در یکی از ابیات جنگ یازده ،رخ که سخن از تعیین نقاط مرزی ایران و توران در سواحل جیحون بوده، آمده است: فروتر دگر دشت آموی […]