بایگانی برچسب ها: شهر بلخ

بهار

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بهار نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بهار غرض از بهار در دو بیت زیر ظاهراً معبد مشهور نوبهار شهر بلخ بوده است رسیدم به بلخ و به خرم بهار      همه شادمان بودم از روزگار برخی معتقدند که بهار […]