بایگانی برچسب ها: شهرناز

شخصیت های شاهنامه – شهرناز

ز پوشیده‌رویان یکی شهرناز – دگر پاکدامن به نام ارنواز نام : شهرناز نام های دیگر شهرناز : شهرنواز یا شه نواز دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به طهمورث می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شهرناز : جمشید همسران شهرناز : ضحاک و […]