بایگانی برچسب ها: شهران گراز شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – شهران گراز

کجا نام او بود شهران گراز – گوی پیرسر مهتری دیریاز نام : شهران گراز دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : پادشاهی فرایین پنجاه روز بود .گراز به ایران تاخت و به قصر آمد و بر تخت پادشاهی نشست . پسر بزرگترش به او گفت :ما […]