بایگانی برچسب ها: شمرده

بررسی زبانی بیتی از شاهنامۀ فردوسی؛ سپردار و جوشن وران صد هزار / شمرده به لشکر گه آمد سوار

عنوان: بررسی زبانی بیتی از شاهنامۀ فردوسی؛ سپردار و جوشن وران صد هزار / شمرده به لشکر گه آمد سوار نویسند‌ه: دکتر محسن صادقی محسن آباد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی  منبع: نشریۀ ادب و زبان، دانشکدۀ ادبیات و علوم […]

سه واژه نویافته در هزار حکایت صوفیان (خیره، سپیدمرغ، شمرده)

عنوان: سه واژه نویافته در هزار حکایت صوفیان (خیره، سپیدمرغ، شمرده) نویسند‌ه: حامد خاتمی پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کاشمر تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: ویژه نامه نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) اسفند ۱۳۹۴ شماره ۱۰ چکیده مقاله: آقای خاتمی پور کتاب هزار حکایت صوفیان را که یکی […]