بایگانی برچسب ها: شرق شناسی غربی

نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران

عنوان: نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان غربی درباره حماسه ملی ایران نام نویسندگان: دکتر حسینعلی قبادی / سید علی قاسم زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مدرس تاریخ نگارش: تابسان ۱۳۸۷ شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو شصت هفت، […]