بایگانی برچسب ها: شرح های شاهنامه

نگاهی تازه به بیت هایی از شاهنامه فردوسی

عنوان: نگاهی تازه به بیت هایی از شاهنامه فردوسی نویسند‌گان: محمود عالی پور / حسین آقا حسینی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: پژوهشنامه ادب حماسی، سال پانزدهم، شمارۀ بیستم، پائیز و زمستان […]