بایگانی برچسب ها: شخصیت پردازی

بررسی پیرنگ، شخصیت پردازی، توصیف، زاویه دید و تصویرپردازی در داستان نبرد رستم با دیو سپید

عنوان: بررسی پیرنگ، شخصیت پردازی، توصیف، زاویه دید و تصویرپردازی در داستان نبرد رستم با دیو سپید نویسند‌گان: محمدرضا راشد محصّل / فاطمه حسین‌زاده هرویان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / کارشناس ارشدزبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ متن شناسی ادب فارسی(علمی-پژوهشی) […]

شیوه های شخصیت پردازی در شاهنامه فردوسی

عنوان: شیوه های شخصیت پردازی در شاهنامه فردوسی نویسندگان: یوسف نیک‌روز / محمد هادی احمدیانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی  منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دهم، شمارۀ هجدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، صفحۀ ۱۷۳-۱۹۱ چکیده مقاله: […]