بایگانی برچسب ها: شتاب

دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه

عنوان: دایره واژگان (Diction) و نقش آن در شتاب روایت شاهنامه نویسندگان: دکتر عباس جاهد جاه / دکتر لیلا رضایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوشهر / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوشهر تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ فنون ادبی (علمی-پژوهشی) دانشگاه اصفهان، سال سوم، شمارۀ […]