بایگانی برچسب ها: شبدز

شبدز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شبدز نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: شبدز: بنا بر ضبط خالقی نام دژی بوده است در کوه های مجاور شهر بلخ متعلق به گشتاسپ که پسرش اسفندیار را در آن حبس کرده بود. این دز را مسکو گنبدان […]