بایگانی برچسب ها: شاپور ذوالکتاف

برزخ شاپور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بَرزَخْ شاپور نام فعلی مکان جغرافیایی: احتمالا شهر انبار در کنار رود فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بنا بر ترجمه و توضیحات پنداری نام دیگر شهر پیروزشاپور در شام، از ساخته های شاپور ذوالاکتاف بوده است، که بعضی آن را همان شهر انبار […]