بایگانی برچسب ها: شاپور اول ساسانی

پل شوشتر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پل شوشتر نام فعلی مکان جغرافیایی :  پل شوشتر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شادروان شوشتر شرح مکان جغرافیایی: پل شوشتر این پل به امر شاپور اول ساسانی توسط اسیران رومی که وی در آغاز پادشاهی خود از روم به ایران آورده بود بر روی رود کارون […]

آباد بوم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آباد بوم نام فعلی مکان جغرافیایی :  به معنای شهر و کشور در مواردی به ایران و روم اشاره داشته است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آبادبوم: گرچه فردوسی در اغلب موارد آبادبوم را به صورت صفت کشورها و ولایات معمور به کار برده، […]