بایگانی برچسب ها: شاهنامۀ فردوسی

منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی

عنوان:  منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی نویسند‌گان: دکتر محمد جعفر یاحقّی / زهرا روح‌الامینی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد /  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی منبع: مجلۀ جستارهای ادبی (علمی-پژوهشی) شماره صدو هشتاد و هشت بهار ۱۳۹۴ چکیده مقاله: شاهنامۀ […]

چرا سخنی از فیروز، فرزند یزدگرد سوم در شاهنامه نیست؟

عنوان: چرا سخنی از فیروز، فرزند یزدگرد سوم در شاهنامه نیست؟ نویسند‌ه: دکتر داریوش اکبرزاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال چهاردهم، شمارۀ بیست و هشتم، پائیز و زمستان ۱۳۹۴ چکیده مقاله: شاهنامه […]

«جفتْ جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه)

عنوان:«جفتْ جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه) نویسنده: دکتر محمد حسن جلالیان چالشتری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: جستارهای ادبی مجله علمی-پژوهشی شماره یکصدو نود و سه، تابستان ۱۳۹۵ چکیده مقاله: آغاز پادشاهی کیکاووس با ماجرای جنگ مازندران همراه […]

مطالعه تأثیر روایت استعاری فردوسی بر شاهنامه نگاری

عنوان: مطالعه تأثیر روایت استعاری فردوسی بر شاهنامه نگاری نویسندگان: قدسیه رضوانیان / ندا غیاثی / محمد اعظم زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران، بابلسر / دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه مازندرانف بابلسر / استادیار پژوهش هنر دانشگاه مازندران، بابلسر تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی […]

ریشه شناسی و نمادپردازی شخصیّت کیومرث و هوشنگ در شاهنامه

عنوان: ریشه شناسی و نمادپردازی شخصیّت کیومرث و هوشنگ در شاهنامه نویسندگان: دکتر محمود صادق زاده / محمدرضا حسینی مقدم سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکدۀ ادبیات […]

تحلیل کارکرد خنده در شاهنامه براساس نظریه باختین

عنوان: تحلیل کارکرد خنده در شاهنامه براساس نظریه باختین نویسند‌گان: احمد لامعی گیو / سید مهدی ارفعی / عیسی دوست زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند / کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند / کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: دو فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی، […]

«سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامه فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)

عنوان: «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامه فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) نویسند‌گان: سمیه ارشادی / احمد ذاکری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج تاریخ نگارش : تابستان ۱۳۹۶ هجری شمسی […]

منظورشناسی و تحلیل کار‌گفتار درگفتگو‌های داستان بیژن و منیژه

عنوان : منظورشناسی و تجلیل کار‌گفتار در گفتگو‌های داستان بیژن و منیژه نویسنده/نویسند‌گان : صدیقه علیپور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده / نویسندگان : استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ نگارش : تابستان ۱۳۹۷ هجری شمسی منبع : فصل نامه متن‌شناسی ادب فارسی – سال پنجاه و چهارم، دوره جدید، سال دوم، […]