بایگانی برچسب ها: شاهنامه گشتاسپ

شخصیت های شاهنامه – گشتاسپ

یکی نام گشتاسپ و دیگر زریر – که زیر آوریدی سر نره شیر نام : گشتاسپ نام های دیگر گشتاسپ : کی گشتاسپ، ویشتاسپ، کی ویشتاسب معنای نام گشتاسپ : دارنده ی اسب آماده پایتخت گشتاسپ : بلخ محل مرگ : پارس دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار […]