بایگانی برچسب ها: شاهنامه گرامی

شخصیت های شاهنامه – گرامی

گرامی بگیرد به دندان درفش – به دندان بدارد درفش بنفش نام : گرامی محل مرگ گرامی : جنگ اول با ارجاسپ تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر گرامی : جاماسپ وزیر گشتاسپ توضیحات شخصیت : گرامی پسر جاماسپ در داستان‌های ملی ایران و شاهنامه فرمانده بخشی از […]