بایگانی برچسب ها: شاهنامه وندوی

شخصیت های شاهنامه – وندوی

گوا کرد زرمهر و خرداد را – فرایین و بندوی و بهزاد را نام : وندوی نام های دیگر وندوی : بندوی محل مرگ وندوی : در قصر خسروپرویز بدستور او دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر وندوی : شاپور برادران وندوی : گستهم خواهر زاده […]