بایگانی برچسب ها: شاهنامه قریب-محمودی

مافَرُّخان، نام مکانی در شاهنامه

عنوان: مافَرُّخان، نام مکانی در شاهنامه نویسنده: سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه پیام نور ارومیه تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ نامه فرهنگستان، دورۀ یازده، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: نویسنده در این مقاله به بررسی کلمه مافرخان در نسخه های مختلف شاهنامه پرداخته و نتیجه گرفته است که این کلمه نام مکان […]