بایگانی برچسب ها: شاهنامه قباد

شخصیت های شاهنامه – قباد برادر قارن

کس از نامدارانش پاسخ نداد – مگر پیرگشته دلاور قباد نام : قباد مرگ قباد : بدست بارمان تورانی در نبرد اول نوذر و افراسیاب دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد لقب های قباد : قباد پیر ملیت : […]

شخصیت های شاهنامه – قباد

بر تخت بنشست فرخ قباد – کلاه بزرگی به سر برنهاد نام : قباد نام قباد صورت اوستایی : نام او کوات با فتحهٔ اول است و بر این اساس، نام او در فارسی، قَباد با فتحهٔ اول است و تلفظ قُباد با ضمه، غلطی مصطلح در افواه غیرمتخصصان در دهه‌های اخیر است دوره شاهنامه ای پیشین […]

پادشاهی قباد – بخش ۲

بیامد یکی مرد مزدک بنام سخنگوی با دانش و رای و کام گرانمایه مردی و دانش فروش قباد دلاور بدو داد گوش به نزد جهاندار دستور گشت نگهبان آن گنج و گنجور گشت ز خشکی خورش تنگ شد در جهان میان کهان و میان مهان ز روی هوا ابر شد ناپدید به ایران کسی برف […]

پادشاهی قباد – بخش ۱

چو بر تخت بنشست فرخ قباد کلاه بزرگی به سر برنهاد سوی طیسفون شد ز شهر صطخر که آزادگان را بدو بود فخر چو بر تخت پیروز بنشست گفت که از من مدارید چیزی نهفت شما را سوی من گشادست راه به روز سپید و شبان سیاه بزرگ آنکسی کو به گفتار راست زبان را […]