بایگانی برچسب ها: شاهنامه شاپور سوم

شخصیت های شاهنامه – شاپور سوم

چو شاپور بنشست بر جای عم – از ایران بسی شاد و بهری دژم نام : شاپور زمان مرگ شاپور : ۳۸۸ میلادی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به نرسی بهرام می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شاپور : شاپور دوالاکتاف مادر شاپور […]

پادشاهی شاپور سوم

چو شاپور بنشست بر جای عم از ایران بسی شاد و بهری دژم چنین گفت کای نامور بخردان جهاندیده و رای‌زن موبدان بدانید کان کس که گوید دروغ نگیرد ازین پس بر ما فروغ دروغ از بر ما نباشد ز رای که از رای باشد بزرگی به جای همان مر تن سفله را دوستدار نیابی […]