بایگانی برچسب ها: شاهنامه ساسان

شخصیت های شاهنامه – ساسان پسر بهمن

 پسر بد مر او را یکی همچو شیر – که ساسان همی خواندی اردشیر نام : ساسان دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به گشتاسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر ساسان : بهمن همسر ساسان : دختری از بزرگان نیشابور خواهر ساسان : همای چهرزاد […]

شخصیت های شاهنامه – ساسان

پسر بد مر او را یکی شادکام – خردمند و جنگی و ساسان به نام نام : ساسان نام دیگر ساسان : ساسان خدای محل تولد ساسان : بر اساس شاهنامه هند دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اشکانیان تبار : تبار پدری به داراب می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر […]