بایگانی برچسب ها: شاهنامه جمهور

شخصیت های شاهنامه – جمهور

خنیده بهر جای جمهور نام – به مردی بهر جای گسترده گام نام : جمهور محل مرگ جمهور : هند در بستر از بیماری دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : هندی وابستگان : برادر جمهور : مای فرزند جمهور : گو توضیحات شخصیت : جُمهور، در شاهنامه، نام شاه هندوستان است. […]