بایگانی برچسب ها: شاهنامه تژاو

شخصیت های شاهنامه – تژاو

گروگرد بودی نشست تژاو – سواری که بودیش با شیر تاو نام : تژاو محل مرگ : میدان نبرد به دست گیو به انتقام خون بهرام دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب : مرزبان توران زمین ملیت : تورانی نشان پرچم ( درفش ) : پلنگ نشان توضیحات شخصیت : […]