بایگانی برچسب ها: شاهنامه برزین

شخصیت های شاهنامه – برزین

چو برزین و چون قارن رزم‌زن – چو خراد و کشواد لشکرشکن نام : برزین محل تولد برزین : زابل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به جمشید می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدربزرگ بررین : جمشید پدر برزین : گرشاسپ توضیحات […]

شخصیت های شاهنامه – برزین

چو برزین و چون قارن رزم زن – چو خراد و کشواد لشگر شکن نام : برزین محل تولد برزین : زابل دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار: تبار پدری به جمشید می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر برزین : گرشاسب توضیحات شخصیت : بُرزین، در […]