بایگانی برچسب ها: شاهنامه بایسنغری

بررسی تطبیقی تصاویر شاهنامه بایسنغری با ادبیات حماسی شاهنامه

عنوان:  بررسی تطبیقی تصاویر شاهنامه بایسنغری با ادبیات حماسی شاهنامه نویسنده: مسعود همتی وینه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهر ری تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی هنرهای تجسمی نقش‌مابه، سال سوم، شمارۀ پنجم، بهار و تابستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: ادبیات حماسی و نگارگری ایران از هنرهای قدیم و پویای ایران […]