بایگانی برچسب ها: شاهنامه اغریرث

شخصیت های شاهنامه – اغریرث

از آن پس به اغیرث آمد پیام – که ای پر منش مهتر نیک نام نام : اغریرث نام اوستایی اغریرث : نام اغریرث در اوستا اغرارث آمده است معنای نام اغریرث : گردونه پیشتاز محل مرگ اغریرث : در آمل توسط برادرش افراسیاب دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : […]