بایگانی برچسب ها: شاهرود

مغان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مُغان نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری باستان در اطراف سمنان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مُغان: در آغاز داستان کیقباد، که افراسیاب برای دومین بار به ایران لشکر می کشد و تا رودری یا خوار ری پیش آمد اما شکست خورد و به […]

بسطام

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بسطام نام فعلی مکان جغرافیایی :   بسطام نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بسطام: شهری بود در نزدیکی گرگان و از آن در منابع جغرافیایی همچون حدود العالم، مسالک الممالک، نام رفته است. اگر این شهر چنانکه نوشته اند به نام یکی از دایی های […]