بایگانی برچسب ها: شاخ نفیر

ادبیات کــهن: بررسی ترکیب «شاخ گوزنان»

عنوان: ادبیات کــهن: بررسی ترکیب «شاخ گوزنان» نویسنده: علیرضا قاسمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  مدرس مراکز آموزشی مازندران تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد، آموزش زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۱، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله:  انی مقاله نقدو شرحی بر مقالۀ شاخ نقیر چاپ شده در شمارۀ ۸۸ است. مولف با استناد […]