بایگانی برچسب ها: سیواز

سیواز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیواز نام فعلی مکان جغرافیایی : نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در یکی از نسخه های خطی به جای سوراب آمده است.