بایگانی برچسب ها: سکاها

هروم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هروم نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری افسانه ای در منطقه قفقاز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: هروم: نام شهری افسانه ای بوده است که همه باشندگان آن زنان باکره و شوی ناکرده بوده اند. نام و توصیف این شهر در داستان اسکندر آمده […]

زنان شهر هروم و حماسۀ ملّی ایران

عنوان: زنان شهر هروم و حماسۀ ملّی ایران نویسندگان: دکتر نصرالله امامی / نوشین مالگرد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد دانشگاه شهید چمران / دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران، سال یازدهم، شمارۀ بیست و دوم، پائیز […]