بایگانی برچسب ها: سوفرای

شیراز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شیراز نام فعلی مکان جغرافیایی :   شیراز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شیراز: از شیراز اولین بار در داستان اشکانیان بدین گونه نام برده شده است که بهرام اشکانی، مشهور به اردوان، حاکم شیراز و پارس و سپاهان بود: ورا بود شیراز تا اسپهان  […]

ری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ری نام فعلی مکان جغرافیایی :   ری در جنوب تهران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ری: ری شهری بسیار کهن در جنوب تهران که از عهد باستان بر برطاه ارتباطی شرق به غرب ایران قرار داشته و از اهمین خاصی برخوردار بوده است. دی […]