بایگانی برچسب ها: سور

سور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سور نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: گرچه خالقی آن را در فهرست نام جای ها آورده نباید نام جای خاصی باشد.