بایگانی برچسب ها: سوریان

سوریان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سوریان نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین کوهستانی غور در قلب افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: سوریان غرض از این نام در شاهنامه حکام سرزمین کوهستانی غور در قلب کشور کنونی افغانستان است. این نام سه بار در چاپ مسکو و یک بار […]

خوزیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوزیان نام فعلی مکان جغرافیایی:  خوزستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خوزیان یعنی سرزمین قوم خوز، که صورت آغازین و اصیل اهواز (جمع ھوز = خوز) بوده است، با این همه در شاهنامه هم از اهواز سخن به میان آمده است و هم از […]