بایگانی برچسب ها: سوتان بغداد

سوتان بغداد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سوتان بغداد نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سوتان ضبط یکی از نسخه های خطی خالقی به جای شورستان در بیت زیر از پادشاهی یزدگرد بزه گر بوده که خالقی آن را در فهرست «نام جای ها» آورده است […]