بایگانی برچسب ها: سه دوک

سه دوک

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سه دوک نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سه دوک در ضبط خالقی در یکی از ابیات پادشاهی خسروپرویز است سراپرده زد شاه بر دشت دوک              چنان لشکری گشن و راهی سه دوک