بایگانی برچسب ها: سهروردی

حماسه، اسطوره و تجربه عرفانی خوانش سهروردی از شاهنامه

عنوان: حماسه، اسطوره و تجربه عرفانی خوانش سهروردی از شاهنامه نویسنده: دکتر امید همدانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ نقد ادبی، سال دوم، شمارۀ هفت، پائیز ۱۳۸۸ چکیده مقاله: هدف از این مقاله نشان دادن نگاه تأویلی سهروردی است به […]