بایگانی برچسب ها: سمنگان

سمنگان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سمنگان نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر ایبک افغانستان در ولایت سمنگان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: سمنگان از این شهر و ولایت تنها در داستان رستم و سهراب هفت هشت بار نام برده شده است جان سخن هم این است که رستم جوان […]

بلیکان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بلیکان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بلیکان شرح مکان جغرافیایی: قصبه ای بود از ناحیۀ غرجستان که پادشاهان آنجا را شیر و شار می نامیدند و اصطخری و مقدسی و ابن حوقل از آن نام برده اند. چو نزدیک شهر […]