بایگانی برچسب ها: سقلاب

سقلاب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سروج نام فعلی مکان جغرافیایی :  اسلاو ها نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: سقلاب نام قومی غیرایرانی بوده که به موطن و سرزمین ایشان هم اطلاق میشده است. سقلاب ها در قرون آغازین اسلامی در شمال دریای خزر و سمت چپ رود ولگا، مجاور […]

برطاس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بُرطاس نام فعلی مکان جغرافیایی :  در کنار رود ولگا نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بُرطاس: این نام دو بار در شاهنامه آمده است، یک بار در پادشاهی خسروپرویز، بار دیگر هم در پادشاهی شیرویه. در داستان خسروپرویز می خوانیم: زدینار گنجش کرانه نبود […]