بایگانی برچسب ها: سرخه به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – سرخه

فرستاد و مر سرخه را پیش خواند – ز رستم بسی داستانها براند نام : سرخه محل مرگ سرخه : میدان نبرد بدست زواره برادر رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به زادشم می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر سرخه : افراسیاب برادران و […]