بایگانی برچسب ها: سخنرانی

منشور سلطنت و خطبۀ پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم)

عنوان: منشور سلطنت و خطبۀ پادشاهان ایران باستان (با تأمّلی در شاهنامه، تاریخ طبری، غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم) نویسند‌گان: مریم محمدزاده / علی رمضانی / رسول عبادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد […]