بایگانی برچسب ها: سام

سگسار

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سگسار نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سگسار از این عنوان در شاهنامه چند بار به گونه ای نام برده شده که هم دلالت بر مردمی ویژه با نقاب و چهرۀ سگسان میکند و هم بر ولایتی خاص آن […]

جابه جایی و دگرگونی اسطوره رستم در شاهنامه

عنوان: جابه جایی و دگرگونی اسطوره رستم در شاهنامه نویسنده: دکتر محمود رضایی دشت ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال پنجم، شمارۀ هفده، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: رستم یکی از پرآوازه ترین پهلوانان […]

بررسی بسامد مکرر در روایت های زادن زال در شاهنامه

عنوان: بررسی بسامد مکرر در روایت های زادن زال در شاهنامه نویسند‌ه: دکتر مصطفی صدیقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجلۀ جستارهای ادبی (علمی-پژوهشی) شمارۀ صدو هشتاد و دو، پائیز ۱۳۹۲ چکیده مقاله: روایت و روایت پردازی جدا از پیشینه کهن آن، […]

شخصیت های شاهنامه – سام

جهان پهلوان سام بر پای خاست – چنین گفت کای خسرو داد راست نام : سام نام کامل سام : سام نریمان محل تولد سام : زابل محل مرگ سام : زابل بر اثر کهولت سن منصب سام : شاه زابل، گرکساران، مازندران دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار […]