بایگانی برچسب ها: سام اسفندیار

شیراز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شیراز نام فعلی مکان جغرافیایی :   شیراز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شیراز: از شیراز اولین بار در داستان اشکانیان بدین گونه نام برده شده است که بهرام اشکانی، مشهور به اردوان، حاکم شیراز و پارس و سپاهان بود: ورا بود شیراز تا اسپهان  […]

شخصیت های شاهنامه – سام اسفندیار

ز کرمان چو بیورد گرد و سوار – ز شیران چون سام اسفندیار نام : سام اسفندیار دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به اسفندیار می رسد ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : سام اسفندیار، طبق شاهنامه، وی مرزبان شیراز بود. هنگامی که خسروپرویز در آذربادگان بود، شماری […]