بایگانی برچسب ها: ساسانیان

روم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : روم نام فعلی مکان جغرافیایی :  ترکیه فعلی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: روم یکی از نامهای پربسامد شاهنامه است چرا که روم اعم از روم بزرگ یعنی کشور ایتالیا تا ترکیه عثمانی کنونی، بزرگ ترین و مهمترین همسایه غربی ایران بوده و بدین […]

پارس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  پارس نام فعلی مکان جغرافیایی :  استان فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پارس که یکی از ولایت های مهم ایران و مرکز حکومت با شوکت هخامنشیان بوده نام خود را به قوم و ملت ایرانی و حتی به زبان ایشان بخشیده است. شهرهای […]

آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی

عنوان:   آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی نویسندگان: سلمان ساکت / دکتر محمد جعفر یاحقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد / استاد دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش‌نامه، سال یازدهم، شمارۀ بیست، سال ۱۳۸۹ چکیده مقاله: دوره ساسانی […]