بایگانی برچسب ها: ساختار شناسی

ساختار فنی شاهنامه

عنوان: ساختار فنی شاهنامه نویسنده: دکتر تیمور مالمیر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار دانشگاه کردستان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۶ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش نامه، سال نهم، شمارۀ شانزده، سال ۱۳۸۷ چکیده مقاله: فردوسی با هنر عظمی خود توانسته است شاهنامه را در عین تعدد و گستردگی منابع، به صورتی منظم و منسجم […]