بایگانی برچسب ها: ساختار افقی قصّه

ریخت شناسی داستان زال و رودابه، بهرام گور واسپینود، گشتاسب و کتایون

عنوان: ریخت شناسی داستان زال و رودابه، بهرام گور واسپینود، گشتاسب و کتایون نویسند‌گان: دکتر خاور قربانی /  کیوان گورک سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب […]