بایگانی برچسب ها: سئیریم

زنان شهر هروم و حماسۀ ملّی ایران

عنوان: زنان شهر هروم و حماسۀ ملّی ایران نویسندگان: دکتر نصرالله امامی / نوشین مالگرد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد دانشگاه شهید چمران / دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران، سال یازدهم، شمارۀ بیست و دوم، پائیز […]