بایگانی برچسب ها: زوطهماسب

خوارری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوارری نام فعلی مکان جغرافیایی :  در بیست فرسخی ری در منطقه ای نزدیک گرمسار نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خوار ری: این شهر در فاصله حدود بیست فرسخی جنوب شرق ری (تهران کنونی) بر سر راه خراسان و تقریبا حدود شهر گرمسار کنونی […]

شخصیت های شاهنامه – زوطهماسب

ندیدند جز پور طهماسپ زو – که زور کیان داشت و فرهنگ‌گو نام : زوطهماسپ نام زو طهماسپ در اوستا : زاب یا اوزاو محل تختگاه : آمل محل مرگ : در تختگاه بعلت کهولت دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پشدادیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد لقب های زوطهماسپ : دادگستر ملیت : ایرانی وابستگان […]