بایگانی برچسب ها: زوطهماسب

رود ری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : رود ری نام فعلی مکان جغرافیایی :  معلوم نیست، احتمالا رودخانه جاجرود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: رود ری از این موضع تنها یک بار در تصحیح خالقی ضمن پادشاهی زوطهماسب و لشکرکشی افراسیاب به ایران بدین صورت نام برده می شود بیاورد لشکر […]

ختن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خُتن نام فعلی مکان جغرافیایی : شهری در کشور چین در جنوب شرق کاشغر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام حدود ۲۵ بار در شاهنامه آمده و عموماً همراه با چین است. اولین بار در مرزبندی نوین ایران و توران به هنگام ضعف […]

بامیان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بامیان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بامین، بامی شرح مکان جغرافیایی: بامی بامیان بامین این هر سه نام به شهر و ولایتی تعلق دارد که اکنون آن را به نام بامیان میشناسیم ( برخی از متون بامین را از بامیان جدا دانسته […]

خوارری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خوارری نام فعلی مکان جغرافیایی :  در بیست فرسخی ری در منطقه ای نزدیک گرمسار نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خوار ری: این شهر در فاصله حدود بیست فرسخی جنوب شرق ری (تهران کنونی) بر سر راه خراسان و تقریبا حدود شهر گرمسار کنونی […]

شخصیت های شاهنامه – زوطهماسب

ندیدند جز پور طهماسپ زو – که زور کیان داشت و فرهنگ‌گو نام : زوطهماسپ نام زو طهماسپ در اوستا : زاب یا اوزاو محل تختگاه : آمل محل مرگ : در تختگاه بعلت کهولت دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پشدادیان تبار : تبار پدری به فریدون می رسد لقب های زوطهماسپ : دادگستر ملیت : ایرانی وابستگان […]